FONTOS TUDNIVALÓK a 2023/2024. tanévi CAMPUS KOLLÉGIUMBA történő PÓT kollégiumi jelentkezéssel kapcsolatban

 

FONTOS TUDNIVALÓK

 

KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN

 

2023/2024. tanév

 

Nyíregyházi Egyetem hallgatói részére

 

 Jelentkezési határidő:

2023. szeptember 11-től-szeptember 20-ig  

 

Kollégiumi jelentkezés:

a honlapon található "Kollégiumi felvételi kérelem" benyújtása + a szükséges igazolások csatolása

 

A kérelmet a szükséges igazolásokkal együtt a campus.kollegium@nye.hu e-mail címre kell elküldeni szkennelt formában (PDF). Továbbá csatolni kell a beléptető kártya megszemélyesítéséhez szükséges fényképet (JPEG) is.

 

Kollégiumi jelentkezés elbírálása: Egyetemi Kollégiumi Bizottság dönt a felvételről

Várható időpont: 2023. szeptember 25.

 

Értesítés a kollégiumi felvételről:

a jelentkezési kérelmen feltüntetett e-mail címen 

 

BEKÖLTÖZÉS várható időpontja: 2023. szeptember 29.

 

 

A jelentkezési lap kitöltéséhez szükséges információk:

 

FELSŐBBÉVES HALLGATÓK

 

Tanulmányi átlag: a felsőbb évfolyamos hallgatók esetében a jelentkezés tanulmányi félévének lezárt ösztöndíj átlaga.

           Ösztöndíjátlag kiszámítási módja

          (kredit x érdemjegy) + (kredit x érdemjegy) + ……….

                                          Összes kredit

A tanulmányi átlag 1-5 közötti érték, az első mezőbe az egész rész, a második mezőbe század rész Pl.: 3,15 esetén 3 (egész) 15 (század).

 

 

Közéleti tevékenység: csak az a hallgató töltse ki, aki a bejelölt közéleti tevékenységet hivatalosan igazolni tudja. (Hallgatói Önkormányzati Testület által kiadott igazolás, Sportegyesület által kiadott igazolás stb.)

 

Távolság: Kérjük, hogy az intézmény és a jelentkező állandó lakóhelye közötti távolságot írja be km-ben megadva. A távolságot kerekített számmal kell beírni. Pl.: 17,8 km esetén 18.

 

Egy főre eső nettó kereset: Kérjük, írja be az egy főre eső nettó keresetnek a kerekített összegét.

Egy főre eső kereset kiszámítása

Az igénylővel egy háztartásban élők nettó jövedelmét osztani kell a háztartásban élők személyek számával. A pályázó is beleszámít a háztartásban élők számába! A családi pótlék, árvaellátás nem számít bele az egy főre eső havi nettó jövedelembe!

 

ELSŐ ÉVES HALLGATÓK

 

Távolság: Kérjük, hogy az intézmény és a jelentkező állandó lakóhelye közötti távolságot írja be km-ben megadva. (A távolságot kerekített számmal kell beírni. Pl.: 17,8 km esetén 18.)

 

Egy főre eső nettó kereset: Kérjük, írja be az egy főre eső nettó keresetnek a kerekített összegét.

Egy főre eső kereset kiszámítása

Az igénylővel egy háztartásban élők nettó jövedelmét osztani kell a háztartásban élők személyek számával. A pályázó is beleszámít a háztartásban élők számába! A családi pótlék, árvaellátás nem számít bele az egy főre eső havi nettó jövedelembe!

 

 

 

 

 

KOLLÉGIUMI PONTOZÁSI RENDSZER:  

Az elérhető maximális kollégiumi felvételi összpontszám: 100 pont.

Felsőbb éves hallgató esetén a tanulmányi pontszám max. 55 pont, míg a szociális pontszám max. 45 pont, az elsőéves hallgató esetén a kizárólag a szociális pontszám kerül figyelembevételre, max. 100 pont.

 

---részletes információhttps://koli.nye.hu/ 

(Campus Kollégium Működési Rendje: 5. fejezet: A kollégiumban jelentkező hallgatók felvételi kérelmének elbírálása)

 

 

A kollégiumi jelentkezési pályázathoz az alábbi igazolások szükségesek:

(értelemszerűen kiválasztandó)  

 

 A kollégiumi jelentkezési pályázathoz minden esetben szükséges csatolni az eltartó szülő(k) saját kezű aláírásával hitelesített két tanú jelenlétében tett nyilatkozatot, amelyet büntetőjogi felelősségük tudatában tettek az egy háztartásban életvitelszerűen élőkre vonatkozóan: a pályázóval együtt élő, közeli hozzátartozók (név, születési idő, rokoni kapcsolat).   A nyilatkozat minta ITT letölthető.

 

Ha az eltartó szülő keresőfoglalkozásból származó jövedelemmel rendelkezik 

 • A szülő(k)/eltartó(k) munkáltatója által kiállított (pecséttel és a munkáltató aláírásával ellátott) hivatalos munkáltatói igazolás, amely tartalmazza az utolsó három havi nettó jövedelmét (az igazolás 3 hónapnál régebbi nem lehet).

 

Ha az eltartó szülő közfoglalkoztatásban vesz részt

 • Önkormányzati igazolás a közfoglalkoztatási munkaviszony fennállásáról (pl. három hónapnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolás)

 

Egyéni vállalkozók esetén 1 hónapnál nem régebbi NAV igazolás szükséges.

 

Ha az eltartó szülő álláskeresési ellátásban részesül:

 • Az illetékes kormányhivatal foglalkoztatási osztályának (Munkaügyi Központ) 1 hónapnál nem régebbi igazolása az álláskeresési ellátás összegére vonatkozóan

 

Ha az eltartó szülő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (FHT) részesül:

 • Az illetékes kormányhivatal erre vonatkozó igazolása

 

Ha az eltartó szülő mezőgazdasági őstermelő (ha kizárólag őstermelői tevékenységgel foglalkozik):

 • Őstermelői igazolvány + NAV-jövedelemigazolás

 

Ha az eltartó szülő özvegy:

 • Halotti Anyakönyvi Kivonat + utolsó havi özvegyi nyugdíj szelvény

 

Ha az eltartó szülő elvált:

 • Válóperről szóló határozat + gyermektartási díj kifizetésére vonatkozó dokumentum vagy igazolás a gyermektartás nem fizetéséről
 • A másik szülő nyilatkozata arról, hogy egyéni támogatásban részesíti-e gyermekét vagy nem
 • Elvált szülők új házassága, élettársi kapcsolata esetén: ekkor az új házastárs/élettárs is eltartónak minősül. Ebben az esetben az előző házasság(ok) bontópere(i)ben hozott bírósági határozat rendelkező részének másolata, továbbá az új házasságról kiállított házassági anyakönyvi kivonat másolata.
 • Különélő szülők esetén: a szülők törvényes nyilatkozata a különélésről, amelyet két tanú jelenlétében, büntetőjogi felelősségük tudatában tettek, valamint a szülők lakcímét igazoló hatósági igazolványok fénymásolata.

 

Ha az eltartó szülő nyugdíjas vagy rokkantsági ellátásban részesül (nyugdíj mellett más jövedelemmel rendelkezik/nem rendelkezik):

 • Nyugdíjas igazolvány + NYUFIG-igazolás + az utolsó havi nyugdíjszelvény + NAV- jövedelemigazolás
 • A nyugdíj bankszámlára történő utalásakor a nyugdíjas igazolvány és az utolsó havi bankszámlakivonat együttes fénymásolata az eltartó saját kezű aláírásával hitelesítve + NAV-jövedelemigazolás

 

Ha az eltartó szülő nyugdíjazása folyamatban van:

 • a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv igazolása a nyugdíj várható összegéről

 

Ha az eltartó szülő háztartásbeli:

 • A lakhely szerint illetékes önkormányzat igazolása, mely egyértelműen tartalmazza a háztartásbeli státuszt vagy
 •  NAV jövedelemigazolás + Munkaügyi Központ igazolása + az Önkormányzat igazolása arról, hogy kap ellátást.

 

Ha az eltartó szülő gyermekgondozási támogatásban részesül

 • A folyósító szerv igazolása a „gyermekgondozási támogatás” ellátásáról: a gyermekgondozást segítő ellátás (korábbi elnevezésén gyermekgondozási segély, azaz GYES) és a gyermeknevelési támogatás (GYET).

 

Ha egy háztartásban élő testvér van

 • 18 éves kor alatt:
 1. a testvér (6 éves kor alatt) születési Anyakönyvi kivonatának fénymásolata a szülő saját kezű aláírásával hitelesítve vagy
 2. a testvér (6 éves kor felett) iskolalátogatási igazolása a szülő saját kezű aláírásával hitelesítve.

 

 • 18 éves kor felett: a testvér iskolalátogatási igazolás/hallgatói jogviszony igazolás

 

 

 

Ha a pályázó önellátó

 • Területileg illetékes önkormányzat által kiállított igazolás az egy háztartásban életvitelszerűen lakókról + lakcímigazoló kártya 3 hónapnál régebbi kiállítási dátummal. Valamint szükséges a jelentkező legutolsó 3 hónapi folyószámla kivonatának fénymásolata.

 

 

Eltartó, testvér vagy saját betegség igazolása:

 • Szakorvosi igazolás vagy kórházi zárójelentés fénymásolata az eltartó, illetve a jelentkező saját kezű aláírásával hitelesítve. Ha a zárójelentés egy évnél régebbi, akkor a zárójelentés fénymásolata aláírással hitelesítve és orvosi igazolás a betegség fennállásáról a felsőoktatási felvételi időpontjában. Ha a zárójelentés rosszul olvasható vagy latin nyelvű, akkor magyar nyelvű megjegyzéssel kell kiegészíteni. Rokkantság esetén csatolni kell a rokkantságot megállapító orvosszakértői bizottság igazolását is.

Ha az eltartó szülő állandó ápolásra szoruló testi vagy szellemi fogyatékos:

 • Állandó gyógykezelésről szóló orvosi igazolás (3 hónapnál nem régebbi)
 • A fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiadott szakértői vélemény

 

 „Felvételi kedvezményezett”  figyelembe vétele esetén:

( A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 41.§ (1) bekezdése, valamint az 51/2077. (III.26.) Korm.rendelet 12.§ (3) pontja alapján)

 

Ha pályázó hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű ---  szükséges igazolások:

 

 • Területileg illetékes önkormányzat által kiállított HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY hátrányos helyzetről vagy halmozottan hátrányos helyzetről vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről30 napnál nem régebbi (amennyiben gyámszülő az eltartó, illetve utógondozói ellátásban részesül a pályázó, abban az esetben az illetékes Járási Gyámhivatal általi igazolást kell benyújtani)

 

Ha a pályázó fogyatékkal élő --- szükséges igazolás:

 • A fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiadott szakértői vélemény

 

Ha a pályázó árva --- szükséges igazolások:

 • A szülő(k) Halotti Anyakönyvi Kivonata + 3 hónapnál nem régebbi árvaellátási szelvény

 

Ha a pályázó gyermekgondozási támogatásban részesül – szükséges igazolások

 • A folyósító szerv igazolása a „gyermekgondozási támogatás” ellátásáról: a gyermekgondozást segítő ellátást (korábbi elnevezésén gyermekgondozási segély, azaz GYES) és a gyermeknevelési támogatás (GYET).

 

 

Ha a pályázó állami gondozott, gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg --- szükséges igazolások:

 • Ha a pályázó állami gondozott, illetve gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg: az illetékes gyámhatóság határozatának fénymásolata, illetve az általa erre vonatkozóan kiállított igazolás.

 

Megjegyzés: a fent felsorolt körülményt csak abban az esetben tudjuk figyelembe venni, amennyiben a kollégiumi jelentkezési lapon jelölte, és csatolta a szükséges igazolásokat.

 

Egyéb információ:

 

A szociális rászorultság ellenőrzésére céljából az Egyetemi Kollégiumi Bizottság kérheti a fénymásolat, illetve szkennelt beadott igazolások eredetijének bemutatását.

A távolság kivételével mindent igazolni szükséges! Azon adat, vagy körülmény, amely nem megfelelően kerül igazolásra, azt a pontozás során nem tudjuk figyelembe venni.

Továbbá azon igazolásokat nem áll módunkban figyelembe venni, amelyek nem tartoznak a felsorolt elfogadható igazolások közé.

 

Az egyes szempontok alapján adható pontszámok a Gazdasági Igazgatóság Vagyongazdálkodási Irodájának Ügyrendje 1. sz. melléklet A Campus Kollégium Működési Rendje II. rész 5. fejezetében találhatók.

A valóságnak nem megfelelő dokumentumokkal beérkezett pályázatok nem részesülnek elbírálásban.

A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a Nyíregyházi Egyetem Kollégiumi Bizottsága jogosult. Ezen adatokat kizárólag a leadott pályázat bírálata, illetve ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése és feldolgozása a hatályban lévő szabályzatoknak megfelelően zajlik.

 Minden további információ a kollégiummal kapcsolatosan a https://koli.nye.hu honlapon megtekinthető. 

 

Amennyiben a kollégiumi jelentkezési lap kitöltésével kapcsolatban kérdése van, akkor kérjük, jelezze észrevételét az alábbi e-mail címen: campus.kollegium@nye.hu